Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Bestuursmededelingen Archief

Kort verslag bestuursvergadering 12 december 2013


We vergaderen voor het laatst in 2013, dit keer in Eindhoven. De contributiebetalingen komen op dit moment binnen, er zijn maar een paar opzeggingen binnengekomen, maar tegelijk ook weer nieuwe aanmeldingen. Verwachting is dan ook dat het aantal leden gelijk zal blijven. Het programma van evenementen en wedstrijden is klaar en zal aanstaand weekend op de site worden geplaatst. 5 januari is er weer de Eurovissersdag welke volop in voorbereiding is.

Kort verslag bestuursvergadering 25 oktober 2013


De bestuursvergadering wordt dit keer bij Armel Spee gehouden. In het kader van Lief en Leed zijn er twee zaken te melden. Bram Kalle is overleden; Armel en Jos hebben namens de vereniging afscheid genomen.Ruud van Noort is langdurig uitgeschakeld door een blessure, een presentje is namens de vereniging gestuurd.  Er zijn veel acties voor het secretariaat. Theo heeft de ledenadministratie na veel werk in grote lijn op orde.Hij heeft contact met SVN om de laatste zaken op orde te krijgen. Armel heeft het Penningmeesterschap overgenomen, qua financiën is de vereniging op orde.De acties tbv de sponsors worden uitgevoerd door Ed, sponsoring verloopt volgens planning. De wedstrijdcommissie wil het wedstrijdschema rond november in concept rond hebben.Er wordt opgemerkt dat het aantal deelnemers van de wedstrijden afneemt. Dit is echter een landelijk probleem.  De prijsuitreiking van de laatste wedstrijd duurde langer dan voorzien, Excel problematiek was hier debet aan.De evenementencommissie heeft de evenementen voor 2014 ook bijna rond. Willem Roelofs stopt als deelnemer aan de evenementen commissie. Er wordt afgesproken dat de site beter bij gehouden wordt. Nieuws wordt bijgehouden, korte verslagen van bestuursvergaderingen worden geplaatst, zo ook praatjes van leden van de Eurovissers. Het prikbord en de Zeebaars en kunstaas onderdelen op de website worden besproken.


Kort verslag bestuursvergadering 18 juli 2013


We vergaderen deze keer in Eindhoven.Na goed overleg wordt het secretariaat bij Berend gestopt, Theo neemt dit tijdelijk waar, we gaan naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris.Het praatje van de voorzitter krijgt een andere invulling om de maand gaat een bestuurslid hier iets voor schrijven en kunnen ook leden iets insturen. Commissies hopen in november de nieuwe programma’s voor 2014 rond te hebben.


Kort verslag bestuursvergadering 23 mei 2013


Deze keer vergaderen we in Krimpen aan de IJssel.Binnen het bestuur zijn de functies nogmaals besproken en hebben we Armel Spee bereid gevonden om de functie van penningmeester te gaan vervullen. Na rijp beraad betekend dit dat Jos Mels het voorzitterschap gaat vervullen en Armel Spee het penningmeesterschap ai. In de ALV van 2014 moet Armel nog wel officieel gekozen worden door de leden. Verder is er enige bezorgdheid over het secretariaat en de ledenadministratie.


Kort verslag bestuursvergadering 28 maart 2013 


Deze keer vergaderen we in Zoetermeer.We blikken terug op de ALV, de opkomst was wederom erg gering 10 leden vonden het de moeite om te komen, de Ruimte was erg rumoerig volgende keer kijken of we een ander zaaltje kunnen gebruiken. Helaas heeft de AlV geen nieuwe voorzitter opgeleverd er wordt dan in het bestuur ook besloten om Jos Mels tijdelijk te benoemen tot voorzitter AI. En op zoek te gaan naar een nieuwe kandidaat. Verder wordt er druk gewerkt aan het programma voor het 10 jarig bestaan van de vereniging.De commissies hebben geen bijzonderheden.

Kort verslag van de ALV 5 maart


Naar aanleiding van de jaarverslagen van wedstrijd- en evenementencommissie vraagt de ALV de deelnemers actief te betrekken bij het opstellen van het programma, cq. de wijze van loting op de boten. De sponsorcommissie heeft veel werk gehad aan het op orde brengen van alle contacten. Inmiddels kan vooruit worden gekeken naar nieuwe initiatieven. De financiën zijn rooskleurig, de vereniging heeft een goede basis. De ALV dechargeert de penningmeester voor het jaar 2012 op voordracht van de kascontrolecommissie. Johan #1207 wordt benoemd als bestuurslid in de functie van voorzitter wedstrijdcommissie. Martin #272, Rob #419 en Erik #331 worden benoemd als lid van verdienste. Gilles #59 wordt benoemd als erelid. Jan #596 wordt benoemd als lid van de kascontrolecommissie 2014.


Kort verslag van de bestuursvergadering 31 januari 2013


Vandaag vergaderen we opnieuw in Brabant, dit keer in Waalwijk. We lopen de verschillend commissies af en stellen vast dat het jaar goed is begonnen. De traditionele ledenmiddag met prijsuitreikingen werd dit jaar weer druk bezocht. De evenementencommissie had samen met sponsorcommissie de dag prima voorbereid en er heerste een prettige, soms feestelijke sfeer. De aanwezigheid van hengelsportwinkeliers met een assortiment uit hun winkel leverde een mooie bijdrage aan deze middag.De wedstrijdcommissie is fors vernieuwd. Dat leverde wel wat spanning op voor de eerste wedstrijd, maar deze verliep prima. Met -nu nog- back-up van de "oude garde" blijkt de sterke en kwalitatief hoogwaardige competitie te zijn geborgd.Voor wat betreft het ledenbestand en de financiën ziet het er prima uit. Beide bevinden zich op een maximaal niveau. Mooi om dat aan de ALV te kunnen presenteren! De voorbereiding voor de ALV is in gang gezet. De commissies stellen hun jaarverslagen op en de kascontrolecommissie wordt uitgenodigd op bezoek te gaan bij de penningmeester. Volgende week zal de uitnodiging voor de ALV worden verstuurd aan de leden. Hierin staat ook de bestuursverkiezing vermeld als agendapunt. Behalve de gebruikelijke mededelingen en voorstellen is er echter géén voorstel voor invulling van de vacature van voorzitter. Hier zal met de leden over van gedachten worden gewisseld.

Kort verslag van de bestuursvergadering 13 december 2012


We vergaderen voor het laatst in 2012, dit keer in Eindhoven. De contributiebetaling ligt op schema, in de ledenmail zal hier vrijdag nog een keer aan worden gerefereerd. De verwachting is dat het maximale ledenaantal van 300 snel wordt bereikt. Voor de ALV wordt de datum op dinsdag 5 maart geprikt in Rozenburg. Het lustrum zal plaatsvinden op zaterdag 7 september. Het programma van evenementen, wedstrijden en algemeen zal aanstaand weekend op de site worden geplaatst.De overdracht van sponsoring en webmaster ligt op schema. Nieuwe initiatieven worden opgepakt. Hard werken voor deze mannen!! De wedstrijdcommissie bestaat uit 3-4 personen, hier kunnen nog leden bij. Wie wil kan zich melden, Johan neemt initiatief om met de huidige wedstrijdcommissie de taken te verdelen. Sowieso zal er, bv voor het uitzetten, ook een beroep op de deelnemers worden gedaan. Er vinden gesprekken plaats met kandidaatvoorzitters, maar er is nog geen invulling. Afgesproken wordt dat bij de ALV óf een nieuwe voorzitter wordt voorgedragen, dan wel een interim-voorzitter wordt benoemd. Dat betekent dat Gilles op 6 maart stopt met deze functie.Voor de vereniging is het om heel veel redenen belangrijk dat er vangstberichten worden geplaatst. Voorwaarde is wel dat dit na inzending snel gebeurt. Voorbeelden van belang zijn de onderlinge betrokkenheid en verbondenheid, de sponsorinteresse en daarmee simpelweg de –financiële- bijdrage aan de vereniging. Iedereen wordt gevraagd hier inzet op te leveren.

Kort verslag van de bestuursvergadering 15 november 2012


In een bijzonder positieve vergadering werden vandaag knopen doorgehakt. De procedure om te komen tot een nieuwe voorzitter werd verder uitgewerkt. De functie van webmaster zal door Johan worden ingevuld, hierbij ondersteund door Berend. De wedstrijdcommissie bestaat met ingang van 1 januari nog uit 2 leden. Berend zal toetreden tot de wedstrijdcommissie en de komende weken zullen nog twee leden worden gevraagd.De sponsorcommissie is de wittebroodsweken doorheen en momenteel worden alle oude en nieuwe partners bezocht. De evenementencommissie en de wedstrijdcommissie hebben hun concept-programma voor 2013 gereed en na afstemming zal deze op 13 december, bij de volgende vergadering, worden vastgesteld. Morgen gaat ook de ledenmail de deur uit met het verzoek om de contributie voor 2013 te betalen. We zitten nu op iets meer dan 300 leden, de verwachting is dat we het huidige ledenaantal handhaven. Het gaat goed met de vereniging!!! 

Kort verslag van de bestuursvergadering 20 september 2012


Vandaag bespreken we de actielijst en een aantal thema's. Vooral staan we lang stil bij de presentatie van de financiën, sponsoring, webmaster en voorzitter. Voor wat betreft de laatste twee vacatures worden procesafspraken gemaakt. Hoewel we een zeer groot aantal actieve leden hebben binnen onze vereniging is de respons op oproepen laag. We zullen dus actief leden moeten benaderen. Het activiteitenschema 2013 is al een eind gereed. Afstemming tussen de verschillende commissies vindt binnenkort plaats, zodat we geen overlap van activiteiten hebben. We maken procesafspraken over het lustrum en stellen vast dat we de ALV voortaan ook in Rozenburg zullen houden, zo mogelijk eerder in het jaar. De Evenementencommissie plant een datum. Voor de leden van 2013 is een leuke lustrum-gadget in de maak.Kort verslag van de bestuursvergadering 5 juli 2012


Als thema gold vandaag de Site. Erik #331 was aanwezig om de nieuwe bestuursleden wegwijs te maken. Verder werd aan allen de siteregels nog eens toegelicht, met speciale aandacht voor de huisstijl en lay-out. Verder kregen we opdracht om de ftp-adressen en eurovissersaccounts met hun gebruikers door te geven, alsmede de gebruikte wachtwoorden. Hiermee kan Erik #331 ook inspringen in geval van problemen. Erik kondigde aan per 1 oktober 2012 te stoppen als webmaster.
We staan stil bij het lustrum. We hebben het voornemen om in 2013 een stranddag te organiseren, gecombineerd met lekker eten. Voor visser en familie moet er voor elk wat wils zijn. Nu de locatie nog. Voor de ALV zullen we proberen om in 2013 terecht te komen in Rozenburg.
Tijdens de ALV heeft Gilles #59 aangegeven aan zijn laatste periode als voorzitter bezig te zijn. Hoewel de tijd niet dringt, gaan we op zoek naar een opvolger, die zich natuurlijk ook altijd zelf mag melden.
Verder nemen we de stand van zaken bij de verschillende commissies en functionarissen door. De overdracht van het secretariaat is inmiddels afgerond. Tom #45 zal binnenkort de sponsorcommissie overdragen.Kort verslag ALV donderdag 14 juni 2012


De verslagen van voorzitter, secretaris, wedstrijdcommissie, evenementencommissie en sponsorcommissie worden toegelicht. De vergadering doet enkele suggesties voor evenementen, die door de commissie worden meegenomen. Armel vraagt aandacht voor het jeugdvissen. Het bestuur licht toe dat dit mooi zou zijn, er allerlei faciliteiten beschikbaar zijn, maar dat er wel een enthousiaste trekker moet zijn.
De penningmeester laat zien dat de contributieverhoging een positief effect op de balans heeft gehad. De kascontrolecommissie adviseert de ALV de penningmeester te dechargeren over 2011, waarmee wordt ingestemd. Arthur #77 wordt benoemd in de kascontrolecommissie 2013.
Bij de bestuursverkiezing ontstaat discussie over even en oneven aantal. Het bestuur zal de volgende ALV een voorstel doen voor wijziging van het HHR om het bestuur altijd uit een oneven aantal te laten bestaan. Tot op heden bestond het bestuur uit 6 personen. De ALV benoemd Berend #1257, Henk #1039 en Ed #1137 als bestuurslid. Hierdoor bestaat het bestuur overigens uit 7 leden. Vervolgens worden Martin #272 en Gilles #59 herbenoemd. Hierbij geeft Gilles aan zijn functie tussentijds beschikbaar te stellen indien een nieuwe voorzitter wordt gevonden.
Bij de rondvraag worden enkele toelichtende vragen gesteld. Zo geeft het bestuur aan dat in tegenstelling tot suggesties op het prikbord, er nooit een besluit is genomen het prikbord af te schaffen. Koos #147 geeft desgevraagd aan dat de regels van de recordcommissie conform worden toegepast. De leden vragen een zorgvuldige toelichting bij afwijzingen.Kort verslag van de bestuursvergadering 16 april 2012


Deze ingelaste vergadering maken we kennis met Berend #1257 die zich kandidaat stelt voor het secretariaat. Voorlopig is dit het exclusief de Ledenadministratie, die bij Arthur #77 blijft. Verder maken we afspraken over de ALV. De locatie is inmiddels geregeld. Gilles zal binnenkort een ledenmail de deur uitdoen met daarin de uitnodiging. Uiterlijk 15 mei leveren alle commissies hun jaarverslagen in. Qua financiën laat Jos #121 een eerste overzicht zien van 2011. Hieruit blijkt dat de contributieverhoging positief uitpakt. De sponsorcommissie is meteen druk aan het werk gegaan en plant een gesprek met Tom #45. Op de agenda staat verder nog de te plannen commissiedag voor alle actieve leden van 2011. Geprobeerd wordt dit te combineren met 2012. Tot slot wordt uitgebreid gesproken over de lustrumviering. Er zal door de Evenementencommissie nu eerst een uitwerking worden gegeven van een strandgebeuren, waarbij een strandpaviljoen als uitvalsbasis zal functioneren.Kort verslag van de bestuursvergadering 5 april 2012


De afgelopen periode stond in het teken van het vinden van bestuursaanvulling. Vandaag maken we kennis met Henk #1039 en Ed #1137. Eerstgenoemde zal aan de ALV worden voorgedragen als kandidaat bestuurslid en voorzitter van de sponsorcommissie. Ed zal eveneens worden voorgedragen als bestuurslid, hij zal Henk gaan ondersteunen. In een extra, nog te plannen bestuursvergadering, zal worden gesproken over de verdere invulling van het bestuur. Tevens komt dan het lustrum uitgebreid aan de orde. We houden nu weinig tijd over voor de dagelijkse zaken. Gelukkig lopen Website, Evenementen en Wedstrijden goed.
Kort verslag van de bestuursvergadering 9 februari 2012


We starten de vergadering met de continuïteit van het bestuur. Inmiddels is duidelijk dat na Tom ook Arthur zijn bestuurswerkzaamheden beëindigt. Laatstgenoemde zal overigens de ledenadministratie en het postadres voorlopig blijven doen. De overige vier bestuursleden blijven beschikbaar voor de komende jaren. Zowel voor het secretariaat als voor de sponsorcommissie zijn in 2010 en 2011 al diverse oproepen gedaan aan de leden voor kandidaten en zijn diverse leden persoonlijk benaderd. Het bestuur ziet dan ook nu geen andere mogelijkheid dan de leden rechtstreeks te confronteren met de beide vacatures. In de nu ontstane situatie zullen de meest essentiële secretariaatstaken nog worden uitgevoerd, als het gaat om sponsoring en prijzen liggen vanaf nu de werkzaamheden stil. In een ledenmail zullen de leden verder worden geïnformeerd.
Verder wordt gesproken over een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, het verloop van de aparte entiteiten PKC en PGT, het lustrum, de actieve ledendag, bestuursuitje, reservering tbv lap-tops en voorbereidingen ALV. Voorts wordt bekeken of skypen een mogelijkheid is om -tussentijdse- bestuursvergaderingen te organiseren om zo de reiskosten te drukken. Facebook wordt nu definitief geïntroduceerd op de homepage als beoogde vervanging van het Prikbord.
Vastgesteld wordt dat de reacties op de Eurovissersdag meer dan positief waren. De Evenementen en de Wedstrijden kunnen begin 2012 rekenen op bijzonder veel belangstelling. Het gaat kortom erg lekker met de vereniging, maar we hebben met z'n 300-en wel een uitdaging.Kort verslag van de bestuursvergadering 13 december 2011


Na de introductie van de "open stoel" wordt deze in de eerstvolgende vergadering direct bemand door Danny #1060. Vervolgens wordt de thermometer in de vereniging gestoken aan de hand van de diverse bestuursfuncties en commissies. Belangrijk is dat kan worden vastgesteld dat we 2012-proof lijken. De programma's van evenementen en wedstrijden zijn on line. Nadat de data van de bestuursvergaderingen zijn gepland zal op de site een Eurovissersagenda worden geplaatst. Overigens moet de wedstrijdcommissie nog wel definitief bemenst worden, maar dat ziet er positief uit.
Op korte termijn spelen de contributiebetalingen en de Eurovissersdag op 15 januari. Werkafspraken worden gemaakt. Verder discussiëren we over de borging van de kwaliteit van de vereniging en aanverwante entiteiten als de korpsencompetitie en Grevelingentournament. Kwaliteit is en blijft de sleutel tot succes en krijgt daarom ook de continue aandacht. Hiervoor is niet alleen breed draagvlak binnen én buiten de vereniging nodig, maar ook enthousiasme voor de inzet. Gezocht gaat worden naar meer actieve vissers voor de diverse organisaties.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor het lief en leed van onze leden en de betrokkenheid vanuit het bestuur hierbij. Uiteindelijk zijn het de leden die de vereniging maken, dus een meer dan terecht aandachtspunt.
Tot slot staan ook wij stil bij de kredietcrisis.... Met name als het gaat om onze sponsoren zien we een terughoudende opstelling. Dat betekent toch dat we de broekriem vwb prijzen en dergelijke wat moeten aanhalen en de verwachtingen moeten worden getemperd. Er blijkt extra inzet van de sponsorcommissie nodig, terwijl die niet ruim bemenst is. Een continu appél op leden blijft noodzakelijk. We verwachten niet dat het aantal leden zal afnemen of dat de deelname aan activiteiten vermindert.Kort verslag van de bestuursvergaderingen van 25 oktober en 3 november 2011


We vergaderen op 25 oktober en op 3 november. Deze frequentie was nodig om er voor te zorgen dat we de op de driepoot site, evenementen en wedstrijden, in 2012 de kwaliteit kunnen blijven bieden. De belangrijkste aanleiding voor de intensieve vergaderingen is dat een paar leden stoppen met de wedstrijdcommissie en dat er nog geen nieuwe leden zijn gevonden. Via noodverbanden is voor de eerste maanden de organisatie geborgd, maar het vraagt wel veel tijdelijke inzet van leden van de Evenementencommissie en bestuur. Concreet betekent het ook dat de voorgenomen wissel van secretaris en wedstrijdsecretaris niet op 1 januari 2012 doorgaat. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te denken dan wel –tijdelijk- een rol te spelen bij de organisatie van wedstrijden. Via een aparte ledenmail word iedereen nog verder geïnformeerd.
Sowieso zoeken we naar mogelijkheden om de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te vergroten. Betrokkenheid versterkt de club en kan mogelijk de inzet van de leden die nu actief zijn, verlichten. De bestuursvergaderingen zijn in principe openbaar, we zullen nu ook gericht leden gaan uitnodigen om een vergadering bij te wonen (open stoel). Kunnen wij van leren en verhoogt het “samen-gevoel”.
Ondanks de zorgpunten gaat het nog altijd uitstekend met de vereniging. De “consumptie” van evenementen en wedstrijden blijft groot, de site is actueel en bijdragen middels verslagen en vangstberichten nemen weer toe. Bovendien zijn de gelieerde activiteiten PGT en PKC nationale hits. De ultieme test is natuurlijk de contributiebetaling van de komende periode.
Verder passeert een aantal lopende zaken: In 2012 organiseren we zeker weer een dag voor de actieve (commissie)leden van 2011. De schorsing van een lid mbt de wedstrijddeelname wordt per 1 januari opgeheven. De nieuwe opzet van de recordcommissie geeft nog niet het verwachte resultaat: met de commissie bespreken. Werkafspraken mbt de Eurovissersdag op 15 januari.Kort verslag van de bestuursvergadering 13 september 2011


Zoals verwacht spitste de discussies zich toe op het competatieve, recreatieve en digitale gedeelte van de vereniging. Bij het opstellen van het wedstrijdprogramma is het noodzakelijk om zo concreet mogelijk aan te geven wat de deelnemers kunnen verwachten. Niet alleen gaat het dan om harde gegevens als stek, tijdstip en verzamellocatie, maar zeker zo belangrijk zijn de criteria van uitwijk of andere wijzigingen, denk maar aan onweer. Nu is dat -te- vaak onduidelijk waardoor zich allerlei discussies voordoen, voor deelnemers soms met onbevredigende afloop. Tenminste zullen de data "hard" moeten zijn. Ook de toekomst van de wedstrijdcommissie werd uitgebreid besproken. Er gaan diverse leden stoppen en er hebben zich tot op heden nog geen nieuwe kandidaten bij Arthur gemeld.
De evenementencommissie wentelt zich in de weelde van een succesvol jaar en genoeg ambities voor komend jaar. Het deelnemersveld is divers. Ook hier geldt weer dat duidelijke info vooraf, maar ook variëteit in activiteit leidt tot meer animo onder de leden.
Als Facebook het Prikbord gaat vervangen, wat betekent dat dan voor de identiteit van de vereniging? Gaan dan álle vangstberichten naar Facebook, wat is dan nog het sponsorbelang van de site? Beoogd wordt het vervangen van het Prikbord door de Facebookpagina. De digitale ontwikkeling staat niet stil en als digitale vereniging moeten we mee, bijvoorbeeld met de social media. Wel kijken hoe we kansen kunnen benutten! Andere digitale ontwikkelingen die we nu moeten omarmen zien we vooralsnog niet.
Verder passeren nog een aantal actiepunten als: Kamer van Koophandel, bankmachtiging, PKC/PGT, aansprakelijkheidsverzekering bij evenementen, ABN op de site/géén fouten in namen, Afschaffing De Markt, Prijsuitreiking/Materiaaldag op 15 januari in Rozenburg, PC-dumping en commissie-/bestuursbezetting. Ten aanzien van het laatste wordt nogmaals bevestigd dat niemand op het pluche zit, vervangers zijn van harte welkomPenningmeester gedechargeerd


Als gevolg van een verkeerde communicatie ontbrak bij de ALV het verslag van de Kascontrolecommissie. De ALV besloot vervolgens dat de aanwezigen het verslag nagezonden zouden krijgen. Wanneer binnen de afgesproken termijn géén opmerkingen zouden binnenkomen, zou de penningmeester worden gedechargeerd.
Op 2 juli is de termijn verlopen en zijn géén opmerkingen ingekomen. Derhalve is de penningmeester gedechargeerd voor het jaar 2010.Kort verslag van de bestuursvergadering 28 juni 2011


De laatste bestuursvergadering voor de vacantie en de eerste na de ALV wordt de kortste van de afgelopen jaren. Er zijn genoeg plannen en er is genoeg werk voor de komende periode, maar eigenlijk zijn we op het moment helemaal bij.
Volgende week gaat er een ledenmail de deur uit. Daarin worden leden gevraagd zich te melden voor een bestuursfunctie. Tevens is dan bekend of de penningmeester officieel is gedechargeerd.
Op de site wordt de komende periode "Lid Worden" en "De zoute kluis" geactualiseerd.
Iedere commissie doet verslag van de stand van zaken. Ook hier geldt dat de zomervacantie vrijwel is ingegaan. Voor wat betreft de overdracht van taken is er tussen Arthur #77 en Martin #272 al het nodige afgesproken. Er komen aan het einde van het jaar vacatures bij verschillende commissies. Ieder lid is van harte welkom om al dan niet in commissieverband een bijdrage te leveren aan de vereniging.Kort verslag ALV 1 juni 2011


De ALV werd georganiseerd in café Baumann. Voor diverse aanwezigen was dit “back to the roots”, omdat we in de begintijd van de vereniging hier ook ettelijke malen vergaderd hebben. Wellicht daarom dat de opkomst ook hoger was dan voorgaande jaren.
Op de jaarverslagen van bestuur en commissies kwamen geen vragen. Wel werd de wedstrijdcommissie opgeroepen om zo min mogelijk te schuiven in het vastgestelde programma. Zowel werk als vacanties worden hierop afgestemd en een wijziging betekent direct consequenties.
De penningmeester gaf in zijn verslag aan dat de vereniging er financieel goed voorstaat, maar dat de financiële (sponsor)inkomsten lager uitvallen. Deze trend is al enkele jaren aan de gang, en hierdoor komt het ALV-besluit om per jaar 1500,-- te reserveren in het geding. Om dit te herstellen is een contributieverhoging van € 4,-- noodzakelijk, buiten de eventuele verhogingen van afdrachten. Het is de eerste echte contributieverhoging in 10 jaar, maar gelijk een hele forse. Na een prima discussie gaat de ALV unaniem akkoord. Omdat het verslag van de Kascontrolecommissie niet bij de vergadering beschikbaar is, wordt deze nagezonden aan de aanwezigen.
Voor 2011 bestaat de kascontrolecommissie uit Armel #230 en Jan #596, voor 2012 zijn Jan #596 en Jan #1172 benoemd. Jan #1172 zal in 2011 ook als reserve functioneren.
Het bestuur excuseert zich voor het late bekend maken van de vacatures. Uit de discussie die hieruit volgt, wordt besloten om het rooster van aftreden op de site te plaatsen, eventuele vacatures minimaal 6 weken voor aanvang van de ALV kenbaar te maken en desgevraagd de profielschets ter beschikking te stellen. Voorts wordt een oproep gedaan om leden de mogelijkheid te bieden om alsnog het bestuur te versterken. De voorgestelde mutaties worden tenslotte geaccordeerd. Dat wil zeggen dat Tom #45 voor 3 jaar wordt herbenoemd, Arthur #77 lid wordt van het bestuur en Martin #272 met ingang van 1-1-12 secretaris wordt.
Vervolgens komen in de rondvraag diverse aspecten aan de orde overhet reilen en zeilen van de vereniging.Toelichting mutaties bestuur ALV: agendapunt 11


Bij het agendapunt "mutaties bestuur" worden normaliter de aftredende bestuursleden al dan niet herkiesbaar voorgesteld. Helaas konden we dit keer niet tegelijk met de agenda van de ALV dit punt toelichten. Dit had te maken met een functiewijziging binnen het bestuur, waardoor de bestuurszetel van de wedstrijdcommissie vacant is gekomen. Daarom moest de afgelopen weken eerst met de leden van de wedstrijdcommissie worden overlegd over hun "loopbaan" en ambitie.
Het bestuur stelt de ALV nu het volgende voor:
Tom Brasser is aftredend en stelt zich herkiesbaar als voorzitter sponsorcommissie. Het bestuur stelt voor Tom te herbenoemen.
Arthur van Tienen is vorige ALV afgetreden als bestuurslid. In afwachting van een opvolger voor het secretariaat heeft hij nog een jaar lang de secretariaatswerkzaamheden waargenomen. Arthur heeft aangegeven zich nu in te willen zetten voor het wedstrijdcommissie. Na overleg met de leden van de wedstrijdcommissie stelt het bestuur voor Arthur te benoemen als bestuurslid in de functie van voorzitter wedstrijdcommissie. Praktisch gezien zal Arthur de werkzaamheden per 1 januari 2012 starten. Het bestuur heeft Arthur gevraagd dit voor 1,5 jaar te doen en bij de ALV van juni 2013 een nieuwe voorzitter voor te stellen.
Voor het secretariaat zijn het afgelopen jaar diverse leden benaderd die voldoen aan de profielschets uit het draaiboek. Helaas is geen van deze leden bereid gevonden. Inmiddels heeft Martin aangegeven deze functie te willen invullen en het bestuur zal intern de taken aldus herverdelen. Hierbij zal de ledenadministratie overigens bij Arthur's takenpakket blijven en zal Martin de aanmeldingen tbv de diverse kampioenschappen van Sportvisserij Nederland blijven verzorgen.Agenda ALV 1 juni 2011


Het bestuur van DZV de Eurovissers nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 juni 2011. De ALV wordt gehouden in café Baumann, Rotterdamsedijk 259 A, 3112AL te Schiedam. De ALV start om 20.00 uur.
Alle stukken, waaronder de jaarverslagen en toelichting op de agendapunten, liggen vanaf 19.30 uur ter inzage. De agenda is als volgt:
1. Opening

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2010

3. Jaarverslagen Bestuur
a. Voorzitter, onder andere terugblik 2010
b. Secretaris, onder andere ledenbestand 2010

4. Jaarverslagen commissies
a. Wedstrijdcommissie
b. Evenementencommissie
c. Sponsorcommissie

6. Jaarverslag Penningmeester
De penningmeester presenteert de resultaten over 2010, alsmede de begroting 2011.

7. Kascontrole

8. Wijziging Huishoudelijk reglement
Het bestuur stelt naar aanleiding van de begroting voor het begrip contributie te wijzigen zodat géén formeel verschil meer is tussen verenigingsdeel en afdrachten. Dit om de terugave dubbele afdrachten niet meer mogelijk te maken, waardoor de continuïteit van de financiële huishouding wordt geborgd.
Tevens stelt het bestuur voor de contributie te verhogen naar €28,50. Dit is een verhoging van € 4,--. Onbekend is de mogelijke verhoging van de afdrachten waarvan wordt voorgesteld deze automatisch door te belasten.

9. Pauze

10. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
De kascontrolecommissie 2010 bestaat uit Armel #240 die tevens aftredend is. Het bestuur adviseert de leden dringend er voor te zorgen dat de kascontrolecommissie uit twee leden bestaat. Ieder lid kan zich hiervoor aanmelden.

11. Mutaties bestuur

12. Rondvraag

13. Sluiting
Kort verslag van de bestuursvergadering 12 april 2011


De bestuursvergadering stond in het teken van de voorbereiding op de ALV. De contributieverhoging met € 4,-- is wellicht het belangrijkste voorstel dat het bestuur aan de leden doet. Verder wordt een wijziging voorgesteld van het Huishoudelijk Reglement, waardoor het begrip “contributie” nader wordt omschreven en er geen dubbele afdrachten door de vereniging meer worden gerestitueerd. Iedere commissie en bestuurslid verzorgt een jaarverslag, zodat bij betreffend agendapunt voldoende documentatie aanwezig is om enerzijds verantwoording af te leggen en anderzijds de plannen voor komende jaren kunnen worden toegelicht.
Bij deze bestuursvergadering geeft Tom een toelichting op de sponsoring. Hoewel we de best bezochte hengelsportsite van Nederland hebben, gaan ondernemers op de een of andere reden toch hun geld naar minder bezochte sites brengen. Als het gaat om sponsoring is dat te verklaren, maar als het gaat om de zakelijke advertentiemarkt hebben we nog wat missiewerk te verrichten.
In het kader van onder meer onze besparingsopgave blijven we zoeken naar alternatieve verzamellocaties voor onze binnenactiviteiten. In Rozenburg lijken locaties beschikbaar. Dat is ook veel meer in ons eigen visgebied en dus aan twee kanten aantrekkelijk. We gaan bekijken of we de materiaaldag kunnen combineren met de Nieuwjaarsreceptie en prijsuitreiking. Dit krijgt dan meer karakter van clubmiddag.
Aan de orde komt ook de aansprakelijkheid van de vereniging. Deze vraag speelt al even vanwege de onduidelijkheid hierover. Specialistisch advies wijst uit dat je verantwoordelijk bent voor wat je doet. Zolang dat binnen de wet blijft is er niks aan de hand. Als we bijvoorbeeld een boot huren, dan is de schipper verantwoordelijk én moet verzekerd zijn. Het rijden met platte wagens is echter een ander verhaal. We zullen hier als vereniging erg voorzichtig mee om moeten gaan.
John #646 en Willem #697 komen de wedstrijdcommissie versterken.
Als het gaat om onze externe contacten doet Arthur verslag van de voortgang van de Deltavisie en de sportvisvoorzieningen rond Maasvlakte 2. Binnenkort komt het rapport in de openbaarheid. Gilles en Martin verhalen van hun positieve overleg met Groot Rotterdam. De vergadering wordt besloten met een hartenkreet richting staatssecretaris Henk Bleeker om toch vooral het vangstverbod voor wolhandkrab op te heffen. Dit is een plaag die grote invloed heeft op de inheemse visstand. (Als de wolhandkrab zich ook aan het vangstverbod houdt, is dat voor ons overigens ook bespreekbaar)Kort verslag van de bestuursvergadering 8 februari 2011


Het was een lange vergadering met fikse besluiten. Terwijl de kosten langzaam stijgen en de inkomsten gelijk blijven zijn we genoodzaakt de ALV voor te stellen de contributie voor 2012 te verhogen. Bekeken wordt nog of het werkbaar is om een korting toe te passen voor de leden die hun Vispas zelf komen afhalen bij de Nieuwjaarsreceptie. In 2010 hebben we circa € 1000,-- minder kunnen reserveren en dat is ten opzichte van eerdere jaren heel fors. De vraag is trouwens of we de eerste activiteit nog nieuwjaarsreceptie moeten blijven noemen, dan wel dat we er een clubmiddag met diverse activiteiten én prijsuitreikingen van kunnen maken.
Het blijkt dat de actieve leden zo'n beetje op de top van hun kunnen lopen. Er is zelfs een nog hogere ambitie! Daar mag je als club erg gelukkig mee zijn, maar heeft wel het risico in zich dat bij wegvallen van de inzet er gaten gaan vallen. Voorzichtig aan dus! Wel verrichten steeds meer leden hand- en spandiensten en hiermee worden commissieleden ook weer ontlast. Geweldig, maar wel waken dat deze ontlasting niet meteen weer wordt ingevuld met nieuwe initiatieven.
De wedstrijdcommissie prijst zich gelukkig met een hoogwaardige competitie en een constant hoog aantal deelnemers. Het gevaar om daardoor in te kakken is reëel. Het aantrekkelijk blijven houden door extra vernieuwende en incidentele prijzen blijft meer dan wenselijk, inclusief een duidelijke communicatie.
Johan doet verslag van de stand van zaken van de zeebaarsdiscussie, waarna de discussie ook in het bestuur oplaait. Unaniem is het bestuur van mening dat de vorm van de competitie niet zo mag zijn dat er een verplichting ontstaat voor het meenemen van vele net maatse baarzen. Johan neemt de discussie mee in zijn voorstel voor de uiteindelijke vorm waarin de competitie zal worden georganiseerd.Kort verslag van de bestuursvergadering 14 december 2010


Qua sponsoring zien we een licht herstel ten opzichte van vorig jaar. We kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die we aan prijzentafels stellen. Wel geven we meer aandacht aan de waardering van de sportieve prestatie en hoeft dit niet altijd via dure prijzen te worden beloond. Het samen met én tegen elkaar vissen in verenigingsverband is uitgangspunt. Om de vereniging te stimuleren is "het beste verslag" geïntroduceerd. In 2011 krijgt dit vervolg. Ook komt er meer aandacht voor de grootste vissen, via het upgraden van de recordlijst.
De contributiebetalingen verlopen voorspoedig, de afspraak wordt bevestigd dat na 1 januari niet-betalers lid af zijn. De sponsorcommissie neemt afscheid van Leo #163, Gerard #68 neemt zijn plaats in. Er blijft -grote- behoefte aan verdere ondersteuning. De wedstrijdcommissie en evenementencommissie blijven intact. Rob #419 plakt er -gelukkig- in tegenstelling tot zijn eerdere voornemen nog een jaar aan vast.
Onduidelijk blijft hoe groot de behoefte is aan een zeebaarscompetitie. Johan #1207 zal een programma gaan opstellen en leden via de site uitnodigen hierop in te schrijven. Jos #121 heeft zijn clubhuisdroom op een lager pitje moeten zetten, maar blijft actief op zoek naar een "te kraken pand". Ondertussen wordt hard gewerkt aan het vinden van een onderkomen voor materiaaldag en nieuwjaarsreceptie in het eigen gebied. Het blijft echter moeilijk.
De recordcommissie is druk bezig om 2011 een interactief jaar te maken. De ontwikkelingen zijn binnenkort te vinden op de betreffende pagina.Contributie 2011


De ledenmail van 2 november heeft de volgende leden niet bereikt. Check je e-mailadres in de ledenlijst en geef het juiste adres door aan onze secretaris: Joop #461, Amir #1243, Bert #1120, Wim #663, Marco #1237, Arnout #573, Andre #1012, Aad #1042, Max #1236, Martin #1188, John #1218, Jan #1077.


Contributie 2011
Met ingang van maandag 1 november 2010 is het weer mogelijk om de contributie te betalen. Er worden géén acceptgiro's verzonden, je kunt gewoon overmaken op rekeningnummer 3732.86.775 t.n.v. D.Z.V. "de Eurovissers" te Schiedam. Vermeld wel je naam en je Eurovissersnummer!!! De contributie bedraagt € 24,50 voor leden en € 15,00 voor jeugdleden. Je bent jeugdlid als je op 1 januari 2011 13 jaar of jonger bent.
Ga niet op voorhand al de dubbele afdrachten verrekenen als je lid bent van meerdere verenigingen. Dat is pas achteraf te regelen.
Degenen van wie op 1 januari 2011 de contributie nog niet is ontvangen, worden van de ledenlijst gehaald. Vanaf dat moment worden spijtoptanten beschouwd als nieuwe leden, voor wie de wachtlijst én de eenmalige administratiekosten op van toepassing zijn.
De Vispassen worden zo snel mogelijk nadat de betaling is ontvangen verzonden.
Kort verslag van de bestuursvergadering 12 oktober 2010


Vandaag werd het een onverwacht productieve vergadering waar indringend werd gediscussieerd over de richting die de vereniging de komende jaren opgaat. Hierbij ging het onder meer over ethische items als het vangen van beschermde vissoorten. Aanleiding hiervoor was veranderende opstelling van Sportvisserij Nederland, waardoor het vángen van beschermde vissoorten wordt gestimuleerd. Een tweede discussie ging over de vorm waarin activiteiten worden aangeboden. Wat maakt onze vereniging uniek en daarmee aantrekkelijk voor leden? Ga je bijvoorbeeld voor een verrassend wedstrijdparcours al dan niet op onverkende stekken of kies je voor een eerlijk standaard parcours? Ga je activiteiten organiseren voor een beperkt aantal leden of zet je in op een beperkt aantal activiteiten voor veel leden? Voor elke keuze zijn voor- en nadelen te geven. Uiteindelijk zullen de commissies voorstellen doen en is het bestuur terughoudend bij het anders oordelen dan de ter zake deskundige leden. Hieronder valt ook de vorm waarin in 2011 zeebaarsactiviteiten worden aangeboden.
Het komt eigenlijk nooit voor dat we als bestuur niet allen aanwezig zijn bij een vergadering. Niet alleen is dat uitzonderlijk, het maakt dat we snel zaken kunnen doen, meningen vanuit diverse invalshoeken krijgen en vooral vooruit kunnen blijven kijken.
De sportvisserijopties voor Maasvlakte 2 lijken erg beperkt te worden. We zijn nog net niet in alarmtoestand, maar de alarmfase is wel verhoogd. Zelfs de trailerhelling staat bijvoorbeeld ter discussie!! Op 21 oktober overleggen de gezamenlijke Europoortverenigingen en Sportvisserij Nederland.
De programma's van de diverse commissies voor 2011 zijn vrijwel gereed. Afgesproken wordt dat eea nu op elkaar wordt afgestemd en dat 13/14 december de programma's op de site geplaatst worden.Kort verslag van de bestuursvergadering 7 september 2010


Vandaag staan we stil bij de tweede seizoenshelft. Er staan vele activiteiten op het programma die alle in goede banen moeten worden geleid. De site-aanpassing heeft al enkele malen op de agenda gestaan en nu moeten er knopen worden doorgehakt. Uiteindelijk wordt unaniem gekozen voor een versobering van de index aan de linkerzijde met behoud van de originele lay-out.
Als gevolg van handelen van Sportvisserij Nederland moeten we de definitie van de contributie in het Huishoudelijk Reglement weer wijzigen. De ALV zal in 2011 worden voorgesteld om het onderscheid tussen "afdracht" en "contributie" op te heffen. Gevolg is dat terugvordering van dubbele afdrachten in 2012 niet meer mogelijk wordt.
De sponsorcommissie maakt zich op voor 2011. Voor Leo #163 zijn dit de laatste loodjes, hij gaat met de commissie stoppen. Gerard #68 wordt voorgesteld als nieuw lid en daar stemt het bestuur mee in. Verdere ondersteuning is echter wel gewenst, de sponsorcommissie heeft extra handjes nodig.
Voor 2011 wordt ook de organisatie van de zeebaarscompetitie weer overwogen. Johan #1207 zal in eerste instantie de kar gaan trekken. Het bestuur is van mening dat wanneer het komt tot een volwaardige competitie met bijbehorende commissie, een uitbreiding van het bestuur wordt voorgesteld met een afgevaardigde van de commissie.
Tot slot geven alle commissies en bestuursleden een korte toelichting op het reilen en zeilen.Angling Captains gevraagd!


De organisatie van het Penn Grevelingen Tournament zoekt vanwege een andere opzet van waarderen visvangst tijdens het Penn Grevelingen Tournament 2001 in totaal 11 Angling Captains.
Wat doet een Angling Captain?
De Angling captain werkt in koppels op een boot en is/zijn verantwoordelijk voor het meten en waarderen van de vis op een secure wijze volgens de waardering tabel. De Angling captain is verantwoordelijk voor het goed verloop van de wedstrijd aan boord en het ordentelijk doen verlopen van de periode wisselingen van de deelnemers. Houdt toezicht en voorkomt onregelmatigheden tijdens de wedstrijd. Is verantwoordelijk voor de wedstrijdkaarten na afloop en ziet erop toe dat de waardering op de kaarten volgens de tabel is geschiedt en dat de handtekening van iedere deelnemer op de wedstrijdkaart(en) staat Zorgt ervoor dat de plaatsnummers op de boot hangen op de juiste plaats en zorgt ervoor dat deze plaatsnummers aan het einde van de wedstrijd verwijderd worden De Angling captain vist niet mee.

Wat vragen wij?
Mensen met affiniteit met het zeevissen en liefst met ervaring zeeviswedstrijden. Mimimaal 21 jaar oud zijn. Aanwezig te zijn op de instructieavond 5 januari 2011 in de ”Dorpstienden” te Ouddorp. Zaterdag 8 januari 2011 van 07.00 tot 18.00 als Angling captain te fungeren.

Wat bieden wij?
Een gezellige dag voor een goed doel! Gratis “kost en inwoning” bestaande uit s,morgens koffie en broodjes, een lunch pakket voor op de boot en s,avonds een warme maaltijd bestaande uit soep en brood of wat anders, en consumptie penningen. Een geldelijke vergoeding van €25,00.

Aanmelding bij : sponsor@eurovissers.nl; strangedutchie@hotmail.com; atienen@chello.nl.
Na opgave ontvang je verdere informatie.
Alvast bedankt namens de organisatie voor je aanmelding!Vispas 2011


Sportvisserij Nederland haalt per 15 oktober de gegevens van alle leden voor de aanmaak van de Vispassen 2011 van aangesloten hengelsportverenigingen uit het leden bestand "HSV Ledenadministratie".
In dit bestand hebben wij als Eurovissers ook onze ledenadministratie in onder gebracht. Om te zorgen dat de juiste gegevens op je Vispas komen te staan en naar het juiste adres worden verstuurd is het noodzakelijk dat wanneer je bent verhuist het afgelopen jaar of wanneer u opmerkingen heeft over de gegevens op de Vispas van 2010 dit voor 1 oktober 2010 doorgeeft aan de secretaris Arthur van Tienen, uitsluitend per e-mail : atienen@chello.nl
Alvast vriendelijk bedankt voor jullie moeiteKort verslag van de bestuursvergadering 22 juli 2010


Vandaag praten we uitgebreid over de belangenbehartiging voor Maasvlakte 2. Aanleiding hiervoor is de Commissie Deltavisie, waar Arthur #77 sinds kort lid van is. In deze Commissie worden de belangrijkste wensen geïnventariseerd voor de zoute sportvisserij in Midden en Zuid. Het mag duidelijk zijn dat het voor ons vooral gaat om Maasvlakte 2. Tuur is lid op persoonlijke titel en de vraag is of wij als vereniging niet een officiële plek moeten claimen. Anderzijds zijn we ruim in de gelegenheid om mee te praten, bijvoorbeeld in oktober wanneer alle verenigingen rond de Maasvlakte bij elkaar zitten. Het bestuur besluit dat dit voldoende is, zeker omdat de contacten met Sportvisserij Nederland prima zijn en we via Tuur ook nog eens direct op de hoogte blijven. Binnenkort nodigen we ook al onze leden via de mail uit om met ideeën te komen.
Ook praten we uitgebreid over de betrokkenheid van de leden bij de club. Op een breed front zien we deze namelijk afnemen. Het aantal deelnemers aan activiteiten wordt minder en ook op de site wordt het steeds rustiger. We benoemen tal van redenen en vooral ook mogelijke acties om deze tendens om te buigen. Volgende vergadering gaan we hierop door.
De sponsorcommissie zoekt nog uitbreiding, tot op heden trekken alleen Leo #163 en Tom #45 de kar. Tot slot bespreken we de voorgestelde wijziging van de lay-out van de site. Naarmate de discussie vordert, verandert het concept steeds ingrijpender. Met Erik #331 zullen we onze wensen bespreken. Met de nieuwe voorzitter van de evenementencommsisie ondertekenen alle bestuursleden de missie van de Eurovissers en wordt de vergadering gesloten.Kort verslag ALV 27 mei 2010


De opkomst is laag. Dat kan betekenen dat de leden vinden dat het allemaal prima gaat, het kan ook zijn dat de vergaderlocatie een drempel is. Voor 2011 zal gekeken worden of er een loactie beschikbaar is, dichterbij ons visgebied.
De notulen over 2009 en de jaarverslagen worden doorgenomen en vastgesteld.
Uit het overzicht van de financiën blijkt dat we gezond zijn, maar dat we het rustig aan moeten doen. Géén reden tot zorg. De kascontrolecommissie stelt voor de penningmeester te dechargeren hetgeen door de vergadering wordt overgenomen. Marcel Bouwman is aftredend, maar de vergadering verzoekt hem zitting te nemen in de kascontrolecommissie 2010
Theo vd Hoogen wordt benoemd als bestuurslid in de functie van voorzitter evenementencommissie.Kort verslag van de bestuursvergadering 15 april 2010


Belangrijkste boodschap tijdens de bestuursvergadering was wel de bevestiging van de aangekondigde teruggang van de sponsorinkomsten. Voor 2010 zullen deze nog lager zijn. Dit heeft consequenties voor de financiële huishouding van de vereniging, we zullen het echt rustig aan moeten doen. Daarentegen staat dat de materiële inkomsten zijn gestegen, met andere woorden, er zijn voldoende prijzen voor de wedstrijden en evenementen. Desalniettemin sluiten we het jaar 2009 positief af.
De jaarlijkse aanpassingen van het Draaiboek zijn af en dat komt mooi uit omdat er zo hier en daar personele wisselingen zullen plaatsvinden. De evenementencommissie neemt afscheid van Leo #373 en van Peter #240 als bestuurslid, Arthur #77 zal als secretaris komend jaar het bestuur gaan verlaten. Hiervoor wordt nieuwe invulling gezocht. Ook de sponsorcommissie zal versterkt gaan worden om de relaties met de sponsors goed te kunnen blijven onderhouden.
Verder is er aandacht voor de site, onder andere het Prikbord. Teveel leden lijken geen toegang te kunnen krijgen. Het probleem is waarschijnlijk gelegen in de inlogprocedure. Er zal een toelichting worden gemaakt. Ook staan er wederom ongewenste links. We zullen ons inzetten om deze zsm te verwijderen.
De aangemelde records worden erg traag op de site geplaatst. We zullen nagaan waar het probleem zit, want actualiteit is een van de basisprincipes van onze site.
Voor het overige worden losse actiepunten afgehandeld en de stand van zaken bij de commissies en functionarissen doorgenomen. Conclusie is dat de vereniging er op alle fronten uitstekend voorstaat.
Kort verslag van de bestuursvergadering 23 februari 2010


Gestart werd met het doornemen van de eerste maanden van het nieuwe jaar. De PGT, ZBC, nieuwjaarsreceptie, site en contributiebetalingen passeerden de revue. Met enkele haperingen is het nieuwe jaar goed begonnen. Het aantal leden blijft constant, de eerste activiteiten zijn goed verlopen, maar er blijven altijd verbeteringen mogelijk.
Het is vooral zaak om alle activiteiten aantrekkelijk te houden voor een grote groep van leden. Dat betekent dat keer op keer door de organisatie moet worden nagedacht over de opzet en uitvoering. Tips en suggesties zijn altijd welkom.
De ALV zal niet worden gecombineerd met de materiaaldag. Dit blijkt praktisch niet uitvoerbaar omdat teveel leden vooraf en achteraf betrokken zijn bij op- en afbouw zodat ze dan de ALV moeten missen. Gezocht wordt naar een nieuwe datum.
De PGT heeft voor de editie 2011 een nieuw goed doel gevonden: De Stichting Opkikker. Deze verzorgt Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind, zodat na veel vervelende dagen de leuke dagen toch nét iets langer duren. Meer info op www.opkikker.nl.
Alle bestuursleden worden gevraagd hun mutaties voor het draaiboek door te geven.
De evenementencommissie werkt sinds 2010 met een eigen rekeningnummer voor de boottochten. Van dit nummer maakt ook Pe-Jo-kledingshop gebruik. In de praktijk blijkt dit erg goed te werken. Betalingen worden direct verwerkt op de site en de communicatielijnen zijn een stuk korter geworden. Voor de penningmeester betekent dit ook minder werk.
De bestuursleden wordt gevraag de ALV voor te bereiden en hun jaarverslagen 2010 op korte termijn aan de secretaris te mailen.
Ledenlijst op de site


Het bestuur heeft eind 2009 besloten iedereen te vragen de contributie vóór 1 januari 2010 te voldoen. Dit kent vele praktische voordelen, met name omdat dan bij aanvang van het nieuwe jaar duidelijk is wie lid en géén lid is of kan worden. Deze nieuwe werkwijze is prima verlopen, maar toch bleken zich enkele onvoorziene problemen voor te doen. Niet ieder e-mailadres bleek te werken en deze leden hebben de procedure over de contributiebetaling dus niet ontvangen. Er is voorts bij diverse betalingen een vertraging opgetreden, onder andere door verkeerde overboekingen en een computercrash bij de penningmeester.
Om de regels niet te rigide toe te passen, teleurstellingen te verkomen en niet met twee maten te meten is daarom op 30 januari (toen was het hele bestuur live bij elkaar) besloten om iedereen die in 2009 lid was tot 1 februari respijt te geven én alle aanmeldingen die op dat moment bij de secretaris waren gemeld, te honoreren. De ledenstop is dan ook feitelijk op 1 februari 2010 ingegaan. Voorwaarde is wel dat de betalingen die bij het lidmaatschap behoren direct worden voldaan. Het totaal aantal leden komt hiermee op een gelijk niveau als vorig jaar.
De ledenlijst op de site wordt bijgewerkt aan de hand van de gedane betalingen. Het is dus mogelijk dat mensen die zich aangemeld hebben als lid (en dus feitelijk lid zijn), nog niet zijn vermeld omdat de betaling nog niet binnen is of niet is verwerkt. Ook zitten onze secretaris en penningmeester niet dagelijks achter de computer om de site aan te passen.
Hopelijk worden met bovenstaande uitleg een aantal ontstane vragen beantwoord. Het bestuur zal bekijken hoe voor 2011 een en ander nog verder kan worden verbeterd. Voor alle vragen over ledenzaken kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de secretaris


E-mailadressen
Op 14 februari 2010 is naar ieder lid een ledenmail verzonden. Van een aantal leden is het bericht als onbezorgbaar geretourneerd. Check je e-mailadres en neem contact op met het secretariaat!!
Amir #1243, Leo #372, Joop #461, Bert #1120, Andre #1012, Jan #1077, Machiel #1035, Bert #487, Adrie #520, Steven #500, Arnoud #573, Martin #1188, John #646, Hans #514.Hoe besluit de ALV?


Bij de ALV van 2009 is door de vergadering de vraag gesteld in hoeverre het verstandig is om besluiten te nemen als er maar weinig mensen aanwezig zijn. De mogelijkheid werd geopperd om in de statuten op te nemen dat een minimum aantal leden aanwezig moet zijn. Nu is het zo dat de statuten bepalen dat de ALV beslisbevoegdheid heeft, ongeacht het aantal aanwezige leden. Alleen over de meest ingrijpende besluiten als het opheffen van de vereniging of schorsings(zaken) zijn wél extra bepalingen opgenomen in de statuten.
Het bestuur raadde een dergelijke clausule af. De agenda wordt bv statutair ruim vantevoren aan elk lid kenbaar gemaakt. Een lid kan dus vantevoren zelf bepalen of hij/zij aanwezig wil zijn bij besluitvorming. Ook betekent het dat, mocht een dergelijke clausule worden opgenomen en er is een lage opkomst, alle besluiten moeten worden aangehouden tot een volgende ALV. Dit maakt de vereniging erg stroperig.
Het bestuur heeft toegezegd om bij de volgende ALV (18 april 2010) met een voorstel te komen. Tevens is toegezegd dat hieraan voorafgaand via het Prikbord gediscussieerd kan worden over deze vraag, zodat meningsvorming en discussie kan plaatsvinden. Het bestuur nodigt alle leden uit om tot 1 maart 2010 aan deze discussie deel te nemen.
ZBC gaat zelfstandig verder


Met ingang van 2010 zal de zeebaarscompetitie in de huidige opzet niet meer door DZV De Eurovissers worden georganiseerd. De ZBC zal als Zeebaarsclub in 2010 de competitie zelf organiseren. Meer over deze competitie vind je op: http://www.zeebaarsclub.nl/index.php?page=competitie.algemeen.
Kort verslag van de bestuursvergadering 8 december 2009


Vandaag hadden we andermaal een drukke agenda met vooral vooruitkijken naar 2010. In de eerste plaats was dat het bespreken en ccorderen van alle personele wijzigingen. De wedstrijdcommissie wordt uitgebreid met Kees #563 en Wilfred #1179, Henk #394 neemt na jaren inzet afscheid. Koos #147 gaat de recordcommissie versterken. De dames van den Hoogen #1212 en #1213 gaan de Kledingshop bemensen en nemen samen met hun echtgenoten Theo #1205 en Johan #1207 en Willem Roelofs #957 de evenementencommissie op sleeptouw. De huidige leden van de evenementencommissie blijven ook, Theo is tevens voorzitter van de commissie en daarmee kandidaat bestuurslid.
De kascontrolecommissie heeft de boeken over 2008 definitief goedgekeurd.
Op diverse onderdelen lopen de contacten met Sportvisserij Nederland niet lekker. Dit varieert van de kijk op en de besluitvorming omtrent de wedstrijdvisserij, tot de communicatiewijze inzake de Vispassen. Bij dit laatste gaat het dan om de brief bij de Vispas waarin is opgenomen dat opzeggingen vóór 1 oktober moeten gebeuren hetgeen in strijd is met onze eigen statuten. Daarnaast is de teruggave van dubbele lidmaatschappen voor 2010 onduidelijk. Arthur gaat een en ander na.
Per 1 januari 2010 is iedereen die de contributie niet betaald heeft automatisch lid af. Een hernieuwd lidmaatschap is mogelijk na betaling van de inschrijfkosten en tot het maximum ledenaantal van 300.
Afspraken worden gemaakt over de update van de site, nieuwjaarsbijeenkomst, draaiboek, boottocht voor actieve leden en presentatie financiële gegevens. Verder doen de commissie verslag van de stand van zaken. Met name valt hierbij op dat de financiële crisis ook niet voorbijgaat aan de sponsorinkomsten. Hierdoor zal de vereniging voor 2010 de broekriem een gaatje strakker moeten zetten.
Kort verslag van de bestuursvergadering 6 oktober 2009


Hoewel het woord "crisis" geen enkele maal is gevallen, ontkomt het bestuur ook niet aan de gevolgen. Maar dan op een andere wijze. De bestuursleden hebben het zonder uitzondering erg druk en moeten evenals vele commissieleden alle zeilen bijzetten om ook ook de verenigingszaken op een adequate manier invulling te geven. Dat heeft tot gevolg dat de dagelijkse werkzaamheden doorgang vinden, maar dat extra zaken worden uitgesteld. Zo is de bij de ALV toegezegde update van de site-lay-out nog niet afgerond en is hier en daar ook informatie niet actueel. Afgesproken wordt dat deze deels worden uitgesteld en deels via noodverbanden alsnog worden geregeld.
De Evenementen staan dit jaar weer helemaal op de kaart, maar juist nu is extra inzet nodig om dit te kunnen uitbreiden en consolideren. Peter #240 kan gezien zijn drukke werkzaamheden geen extra inzet leveren, vandaar dat gezocht wordt naar verschuiving van de eindverantwoordelijkheid.
De Recordcommissie zou een andere opzet kunnen krijgen, waarbij met name meer dynamiek in de lijst moet ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld via jaarrecordlijsten. In de aanstaande ledenmail worden leden gevraagd die interesse hebben om dit mede vorm te geven.
De wedstrijdcommissie krijgt per 1 januari 2010 twee nieuwe leden: Kees #563 en Wilfred #1179. Henk #394 stopt na vele jaren met de commissie.
Voorgaande jaren kon de contributie tot 1 februari worden voldaan. Het gevolg hiervan was dat pas dan duidelijk was hoeveel nieuwe leden en wie voor dat jaar konden worden toegelaten. Hierdoor konden nieuwe leden niet meedoen met de evenementen en wedstrijden van januari. Het bestuur besluit dat de contributie vanaf nu betaald kan worden van 1 november tot en met 31 december. Degenen die op 1 januari hun contributie niet hebben voldaan zijn automatisch lid af. Spijtoptanten worden dan op volgorde van aanmelding behandeld als nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschap. De contributie en de afdrachten voor 2010 blijven ongewijzigd ten opzichte van 2009.
Arie's kledingshop is al enkele maanden onbemand. De sponsorcommissie zal direct actie ondernemen om de winkel weer geopend te krijgen.
Kort verslag ALV van 11 juni 2009


Negentien leden waren aanwezig bij deze twee uur durende bijzonder constructieve vergadering. Naar aanleiding van de notulen van de ALV's van 2008 ontspon zich een discussie over het minimaal vereiste aantal aanwezige leden bij een ALV om besluiten te kunnen nemen. Nu is in de statuten géén grens gesteld. Het stellen van een minimale grens heeft zowel voor- als nadelen. Op verzoek van de ALV zal het bestuur deze op een rij zetten en via de mail naar de leden communiceren. Vervolgens is er een maand de tijd voor een opiniërende discussie op het prikbord. Op basis hiervan zal een besluit worden voorbereid voor de volgende ALV.
De jaarverslagen van commissies en bestuur waren duidelijk. Vanuit de vergadering werd geïnformeerd naar de verdere plannen ten aanzien van de jeugdleden. 2009 is het eerste jaar dat de vereniging extra aandacht aan deze categorie geeft en vooralsnog met prima respons. Het geeft basis om dit voor de komende periode verder uit te bouwen.
Het verslag van de penningmeester behoefde enige verduidelijking, evenals de begroting voor 2009. De vergadering stemde in met het resultaat en de plannen.
De Kascontrolecommissie kon evenwel de boeken over 2008 niet goedkeuren. Het ontbreken van uitgavebewijzen voor met name de boottochten is hiervan de oorzaak. Dit zal door de penningmeester worden aangevuld, waarna hercontrole plaatsvindt. De ALV gaat op advies van de commissie akkoord met decharge voor 2008 onder voorwaarde van het alsnog goedbevinden door de kascontrolecommissie. De ALV wordt hiervan via de mail op de hoogte gesteld. De kascontrolecommissie doet aanbevelingen welke door het bestuur worden overgenomen en eveneens worden gecommuniceerd via de mail aan de ALV.
Na de pauze wordt Armel herbenoemd in de kascontrolecommissie voor twee jaar.
Voor de aftredende en herkiesbare bestuursleden hebben zich géén tegenkandidaten gemeld. De bestuursleden worden hierdoor automatisch voor een periode van drie jaar herbenoemd. Wel geeft de secretaris aan in 2010 te willen stoppen en alleen de ledenadministratie te willen blijven doen. Het bestuur gaat op zoek naar een geschikte kandidaat op basis van de geformuleerde competentie-eisen, maar uiteraard kunnen ook leden zich zelf melden.
Bij de rondvraag worden diverse verduidelijkende vragen gesteld, waarop antwoord wordt gegeven al dan niet na enige discussie. Een belangrijk signaal van de ALV is het onvoldoende aanwezig zijn van een zichtbaar verenigingsverband. De site kan als belangrijkste communciatiemedium drempelverlagend werken om met elkaar in contact te komen. Het bestuur zal hierover met de webmaster spreken en verbeteringen doorvoeren. Wel wijst het bestuur er op dat het initiatief ook bij de leden zelf ligt.Kort verslag van de bestuursvergadering 2 juni 2009De voorbereiding voor de ALV is afgerond, de laatste punten worden op de i gezet. Hoewel de Kascontrolecommissie pas donderdag verslag uitbrengt aan de ALV, heeft de commissie laten weten enkele kritische noten te willen kraken. Met name gaat het dan om de verantwoording van de uitgaven, in casu de bonnetjes. Het bestuur wil niet vooruit lopen op de presentatie van de commissie en wacht dit even af.
Erik #331 is aanwezig als het om de site en de automatisering gaat. Er zijn wat kleine technische vragen, maar voornamelijk wordt het huidige beheer geëvalueerd. Erik geeft aan dat hij zich inmiddels echt kan beperken tot het beheer en slechts af en toe rappél. De commissies en fucntionarissen doen het prima. Aan de uniformiteit en actualiteit is het niet af te zien dat tegenwoordig een man of 15 de site bijhoudt. Er wordt daarnaast vooruit gekeken naar vernieuwing. Zo zal dit jaar de index wijzigen (enkele hoofdthema's met daarachter de diverse pagina's) en zullen ook een paar pagina's gaan verdwijnen. Verder blijven de internetontwikkelingen niet stil staan. Vooralsnog is er géén technische aanleiding om snel tot actie over te gaan. Daarnaast is het bestuur van mening dat de huidige site (en lay-out) voor onze vereniging uitstekend voldoet. Wél blijft waakzaamheid geboden (...) en moet actualiteit en kwaliteit regelmatig kritisch bekeken worden.
Tot slot staan we stil bij Arie's kledingshop. Daar is het rustig, terwijl voor 2009 juist extra actie was voorzien. Tom neemt actie.


E-mailadressen
De ledenmail van 14 april 2009 heeft de volgende leden niet bereikt: Georg #1074, Peter #240, Willem #531, Henk #394, Martin #1188, Steven #500, Erik #1202, Andre #1012, Arnout #573, Richard #354, Kees #1206, Cor #409. Graag contact opnemen met de secretaris!Kort verslag van de bestuursvergadering 7 april 2009


Bij deze vergadering lopen we snel door de commissies en bestuursportefeuilles heen. Er zijn weinig bijzonderheden. De evenementen staan definitief weer op de rails dankzij een forse inspanning. De dankbaarheid blijkt meteen uit het aantal deelnemers dat gestaag stijgt. Bij de wedstrijdcommissie is er aandacht voor een verminderd aantal deelnemers. Vooralsnog is dat niet onrustbarend, want menige vereniging mag jaloers zijn op onze opzet. Vinger aan de pols houden.
Vervolgens staan we stil bij diverse verenigingsbrede items. De ALV wordt gepland op donderdag 11 juni in de Heeren van Reeuwijck. De voorbereidingen, zoals de kascontrole en jaarverslagen maken, is in volle gang. Verder bespreken we de site. Technische ontwikkelingen staan niet stil en de volgende bestuursvergadering gaan we hier samen met de webmaster verder op in.
Ook het draaiboek moet weer worden geëvalueerd. Van elke commissie en bestuursportefeuille is een draaiboek en bij de bestuursvergadering na de zomervacantie bekijken we waar bijstelling en/of aanpassing nodig is. Tot slot komen de normen en waarden van de club in discussie. Het is een paar keer gebleken dat leden bij activiteiten zich niet conformeren aan de vooraf opgestelde spelregels om samen onze hobby te beleven. Het bestuur is unaniem van mening dat dit niet past en heeft hier actie op genomen richting deze leden. Uiteraard is kritiek mogelijk en zelfs wenselijk, maar het kan niet zijn dat een eenling zich niet conformeert aan de groep.Nieuwe FrontPage


Vanaf 20 februari 2009 krijg je bij het openen van de site de nieuwe frontpage. De dwarsbalk aan de bovenzijde is een panoramafoto van ons Europoortgebied. Af en toe zal deze rouleren met een ander vergezicht op de mooiste visstekken van de Europoort. In de foto is tekst opgenomen. Dit was noodzakelijk om, wanneer je naar één van de sitepagina's gaat, de naam van onze vereniging toch op je scherm zichtbaar blijft.
Op het hoofdgedeelte staat een uniforme foto uit ons gebied, met daarin opgenomen de naam van onze vereniging. De ontwerper is Corné Spoon. Aan de linkerzijde van de foto staat de eerstvolgende Eurovissersactiviteit vermeld. Aan de andere zijde zal actueel nieuws worden vermeld van buiten onze vereniging, bijvoorbeeld een sponsor activiteit. Deze laatste vervangt de loopbalk zoals we die tot nu toe gebruikten.Kort verslag van de bestuursvergadering 10 februari 2009


Zoals te doen gebruikelijk kwamen alle commissies en bestuursfuncties aan de beurt. In het algemeen staat de vereniging er uitstekend voor. Toch blijkt dat het veel tijd en energie kost om de hoge kwaliteit te handhaven. Ten aanzien van de site zien we goede updates, maar op verschillende plaatsen is actualisatie noodzakelijk. Met name bij de Evenementen en Lid worden is een snelle aanpak nodig. Hier worden afspraken over gemaakt. Het bestuur is akkoord over de nieuwe frontpage. Er moet nog een panoramafoto worden gemaakt en dan kan de nieuwe frontpage de lucht in.
Het ledenverloop is hoger dan verwacht, zo'n 20%. Gemiddeld zijn dit niet actieve leden, dus geen reden tot zorg. Bovendien is een vrijwel zelfde aantal nieuwe aanmelders present.
De penningmeester heeft grote inspanning verricht, waardoor de financiën nu volledig op orde zijn. De ALV kan nu per kalenderjaar worden geïnformeerd, bovendien is er een begroting.
De sponsorcommissie is vrijwel klaar met 2009, maar relatiebeheer blijft veel tijd kosten. Het betaalt zich letterlijk wel uit.
Tot slot worden nog enkele losse punten besproken: een deel van het bestuur is komend ALV aftredend, maar ieder stelt zich herkiesbaar, zodat de continuïteit is gewaarborgd. Voor jeugdleden gelden speciale kortingen bij bootvisevenementen. Op de site zal beter worden uitgelegd bij welke speciaalzaak kortingstarieven gelden voor Eurovissers.Kort verslag van de bestuursvergadering 16 december 2008


Op deze laatste -ingelaste- bestuursvergadering van 2008 was de agenda beperkt. Toch bleek het uiteindelijk een vergadering te zijn geweest met diverse belangrijke beslispunten.
De secretaris liet weten dat het merendeel van de leden inmiddels heeft betaald. Het verloop lijkt dit jaar klein te worden. In verband met diverse vragen over "lid worden" zal deze sitepagina worden aangepast. De evenementencommissie presenteert de nieuwe aanpak. Andermaal is het een ambitieus programma, ditmaal met een dito-aanpak. Mede in dat kader kwam er een discussie over de aanmelding voor activiteiten door leden, die vervolgens zonder afzegging wegblijven. Het bestuur is unaniem van mening dat dit binnen een vereniging niet past en zal via de voorzitter deze leden in het vervolg aanspreken op hun gedrag.
De prijsuitreiking wordt een kopie van de uiterst succesvolle happening van vorig jaar. Ook dit jaar wordt er warm eten geserveerd. Alle leden krijgen volgende week hierover bericht.
De Grevelingenbootwedstrijd is op 15 lege plaatsen na vol. Dat betekent een deelnemersveld van 165 bootvissers, één van de grootste die ooit in Nederland is geweest. De komende twee weken vinden de afrondende voorbereidingen plaats.
De voorpagina van de site is aan vernieuwing toe. De leden zal worden gevraagd met suggesties te komen. In ieder geval zal de eerstvolgende activiteit standaard vermeld gaan worden. De sponsorcommissie heeft de sponsoring voor 2009 op een haar na voor elkaar. De ambities komen weer uit en ondanks de financiële terughoudendheid is juist onze site erg in de picture. De begroting voor 2009 zal bij de volgende bestuursvergadering worden besproken.Kort verslag van de bestuursvergadering 11 november 2008


De ZBC, wedstrijdcommissie en evenementencommissie presenteren het programma voor 2009. Het aanbod is nagenoeg gelijk aan afgelopen jaar, maar de kwaliteit in de organisatie is een stuk hoger. Dat heeft ook als consequentie dat de evenementencommissie met de veelzijdigheid aan activiteiten compacter van samenstelling wordt. Per activiteit zullen leden worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan de organisatie. Aanmelden mag natuurlijk ook!! Mede door afzeggingen van leden voor de boottochten, zonder dat er betaald is, heeft geleid tot een financieel verlies in 2008. Hiermee zijn de vereniging en individuele leden de dupe. Voor 2009 zal de regel strak gehanteerd worden dat wanneer je je aanmeldt, betaling verplicht is, behoudens overmacht. Dit wordt verder uitgewerkt, waarbij niet betalen onherroepelijk tot royement leidt.
De toestroom van nieuwe leden is fors en dreigt de ledenstopgrens van 350 te overschrijden. Nieuwe aanmeldingen worden vanaf nu op een wachtlijst gezet. Alleen voor jeugdleden geldt geen wachtlijst. Nagedacht wordt over een intensiever aanbod van activiteiten en begeleiding voor jeugdleden.
Voor het SGT is nog een aantal plaatsen beschikbaar. De organisatie verloopt uitstekend, hopen dat het weer straks ook meezit. De nieuwjaarsreceptie en prijsuitreiking wordt gehouden op 17 januari.
Voor wat betreft de sponsoring zal er in 2009 het een en ander gaan veranderen. Een aantal "oude" sponsors komt niet meer terug, daar tegenover staat dat er nog altijd een wachtlijst is met nieuwe sponsors. Begin 2009 zal het resultaat op de site zichtbaar worden.Kort verslag extra ALV op 23 oktober 2008


De ALV kende 3 agendapunten: verslag kascontrolecommissie, verkiezing kascontrolecommissie en contributievoorstel 2009. Respectievelijk was de kascontrolecommissie tevreden en besloot de ALV de penningmeester te dechargeren over het boekjaar 2007. Marcel #12 werd herkozen voor een periode van twee jaar in de commissie en de ALV besloot de contributie niet te verhogen.Kort verslag van de bestuursvergadering 16 september 2008


Traditioneel is de eerste vergadering na de zomervacantie een drukke. Behalve de tweede helft van het jaar, moeten we alweer vooruit kijken naar het volgende jaar. Inmiddels zetten de diverse commissies de eerste stappen om voor 2009 weer een mooi prgramma aan te kunnen bieden. Dit keer was het een extra volle agenda vanwege de aankomende extra ALV, de Grevelingencup en een aantal externe inzetverzoeken.
De evenementencommissie heeft vorige week vergaderd en er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor het komende jaar. In ieder geval zal de samenstelling van de commissie wijzigen, maar zullen ook meer leden worden betrokken bij de organisatie. Speerpunt is natuurlijk de verbetering van dit onderdeel van de site, maar ook de evenementen zullen kwalitatief beter worden georganiseerd. Dat betekent waarschijnlijk minder, maar wel betere activiteiten.
De financiën zijn inmiddels op orde en bij de extra ALV moet elke vraag beantwoord kunnen worden. Gestreefd wordt naar een reservering van 1500,-- per jaar. Zo is voldoende buffer voor tegenvallers, maar ook wordt "gespaard" voor leuke ledenactiviteiten. Vandaag werd verder van gedachten gewisseld over zaken als: automatische incasso van contributie, update HSV Ledenbestand, bemensing stand Federatie ZWN bij Zeevis Totaal, relatiebeheer sponsoring, aanmaningen sponsors, sitebeheer vangstberichten, SGT, wijziging samenstelling wedstrijdcommissie, 2e handsmarkt op het Prikbord en boekhoudprogramma. Dit is zomaar een greep uit "wat verder ter tafel komt" en waar we iets van moeten vinden en veelal ook een vervolg aan moeten geven.Kort verslag van de bestuursvergadering 8 juli 2008


Tijdens de vergadering worden de financiën besproken en voor zover nog niet inzichtelijk, alsnog inzichtelijk gemaakt. Volgende week heeft de penningmeester alles op orde en is bekend hoe groot de financiële buffer op dit moment is. Dit naar aanleiding van het verzoek van de ALV de contributie te verhogen. Indien het niet noodzakelijk is de contributie te verhogen zal het bestuur hiertoe geen voorstel indienen bij de extra ALV die in de laatste week van oktober wordt georganiseerd.
De actualiteit van de site stokt bij de evenementencommissie en de Zoute Kluis. Ook de vangstberichten zijn kwalitatief nog niet op orde. Afgesproken wordt bij de volgende bestuursvergadering te besluiten of de Zoute Kluis van de site af gaat. Voor wat betreft de evenementencommissie zal de komende dagen de nodige actie worden ondernomen. Het bestuur is bang dat als de kwaliteit niet snel verbeterd de evenementen niet meer structureel onderdeel van de Eurovissers zullen zijn. Dit moet worden voorkomen.
Tot slot wordt een aantal lopende zaken doorgenomen.Kort verslag van de ALV van 12 juni 2008


De opkomst bij de ALV was laag. Slechts 7 leden woonden de vergadering bij. Peter #240 werd benoemd als bestuurslid, cq. voorzitter evenementencommissie. Verder werd er gediscussieerd over de betrokkenheid van leden bij de vereniging. Bestuur en commissies lichtten hun jaarverslag toe en naar aanleiding hiervan kwamen er enkele verduidelijkende vragen. Een groot deel van de vergadering werd in beslag genomen door een discussie over de financiën van de vereniging. De ALV gaf aan een grotere reserve te wensen, onder meer met het oog op het 10-jarig lustrum en eventuele tegenvallers. De ALV staat hiervoor een contributieverhoging voor. Het bestuur zegt toe te bekijken hoe groot de reserve zou moeten worden en welke acties hiervoor nodig zijn. Er zal in het najaar 2008 een buitengewone ledenvergadering worden georganiseerd, waarbij hiervoor voorstellen zullen worden gedaan. Op deze vergadering zal ook het verslag van de kascommissie over 2007 opnieuw worden geagendeerd (evenals de verkiezing van de commissie) omdat de kascommissie bij de ALV niet aanwezig was. De penningmeester is daarom ook nog niet gedechargeerd voor 2007.Kort verslag van de bestuursvergadering 13 mei 2008


Naast het doornemen van de lopende zaken wordt vooral stilgestaan bij de komende ALV. Er staan géén ingrijpende zaken op de agenda. Zo doet het bestuur geen voorstel tot het opheffen van de ledenstop, het aantal leden (exclusief jeugd) blijft 300. De commissies hebben een jaarverslag gemaakt en de kascontrolecommissie heeft namens de leden de in- en uitgaven gecontroleerd. De actiepunten die de ALV in 2007 het bestuur heeft meegegeven zijn alle uitgevoerd.
De penningmeester zal opnieuw een saldo-overzicht over 2007 presenteren. In verband met drukke werkzaamheden is het bestuur er nog niet in geslaagd om een begroting op te stellen. Dit is wel één van de prioritaire actiepunten van het bestuur voor de komende periode.
Aan het eind van de vergadering ontstaat een discussie over het naleven van regels tijdens de Eurovissersactiviteiten. De discussie wordt ingegeven doordat er door sommige deelnemers aanstoot wordt gegeven aan de wijze van organisatie en het gedrag van anderen. Het bestuur is van mening dat voorop staat dat de regels gedragsregels zijn, die ervoor moeten zorgen dat we samen met plezier kunnen vissen. De organiserende commissie is er verantwoordelijk voor dat dit samen vissen zo goed als mogelijk voor iedere deelnemer is. Het is des Eurovissers dat we uiteindelijk gezamenlijk daarvoor verantwoordelijk zijn en dat "gezeik" niet bij onze vereniging past. Leden werden en worden hierop aangesproken. Dit doet echter niets af aan de spelregels die er niet voor niets zijn: je moet als lid op alle fronten weten wat je kunt verwachten bij deelname (= kwaliteit). Desalniettemin kunnen we het niet ieder lid naar de zin maken, maar staat het ook ieder lid vrij om niet mee te doen.
Kort verslag van de bestuursvergadering 1 april 2008


De Algemene Ledenvergadering is vastgelegd op donderdagavond 12 juni. Via een mail zal deze week ieder lid hierover worden geïnformeerd. In de mail wordt ook extra aandacht besteed aan de materiaaldag van 13 april en aan de Bottenmeppersmeeting van 19 april.
Dit jaar komen we uit op 309 seniorleden. Gezien de beperkte deelnamecapaciteit aan de activiteiten en de organisatorische beheersbaarheid enerzijds, en anderzijds de wens om Eurovissen in de Europoort te delen twijfelt het bestuur welk voorstel ze aan de ALV moet doen over het maximale aantal leden (nu 300 ex jeugdleden). Besloten wordt om dat deelname aan eurovissersactiviteiten buiten mededinging door sponsors die géén lid zijn, mogelijk wordt. Dit mits de capaciteit dit toelaat, bij boottochtjes gaan betalende leden altijd voor. Nu is het zo dat niet-leden in overleg met de betreffende commissie één keer ter kennismaking mee mogen doen.
De nieuwe eigenaar van de Mijntje heeft de vereniging zijn excuus aangeboden voor het afgelasten van boottrip op 15 maart. De Evenementencommissie heeft intern een herverdeling gemaakt van de taken, zodat dergelijke situaties in de toekomst ook beter kunnen worden ondervangen. Tevens is de bedoeling dat de actualisering van "Evenementen" beter wordt georganiseerd.
Ruud #1054 is door het bestuur benoemd als lid van de wedstrijdcommissie. Hij vervangt John #646, die helaas na aanstaande zondag de commissie verlaat. Binnen de commissie betekent dit ook een herverdeling van de taken. Hierover zal de commissie zelf berichten. Tevens is de commissie gevraagd zowel vooraf als achteraf beter te communiceren naar de deelnemers over de te verwachten en ervaren omstandigheden van de wedstrijd.
Tot slot brengt ieder bestuurslid verslag uit van de stand van zaken van zijn portefeuille. De vereniging staat er op alle fronten uitstekend voor en overal borrelen nieuwe initiatieven. Enige pas op de plaats is af en toe geboden om de continuïteit van de kwaliteit te blijven waarborgen. Bij de rondvraag geeft de secretaris dat zich géén 18 personen hebben aangemeld voor de boottocht met de Hendrik II aanstaande zaterdag, de boottocht dus niet door gaat, maar de beoogde 1 aprilgrap wel te kunnen waarderen.Kort verslag van de bestuursvergadering 15 januari 2008


We stonden stil bij het verloop van de nieuwjaarsreceptie van afgelopen zaterdag. Er zijn altijd weer dingen die we de volgende keer weer beter kunnen doen, maar in het algemeen kwamen er veel positieve reacties. Vooruitkijkend naar het komende jaar ziet het er goed uit. De commissies hebben prima werk geleverd en hebben veel ambitie. Wel moet er voortdurende aandacht zijn voor de kleine dingen die de Eurovissers onderscheiden. Of dat nu een extra prijsje, een hapje bij een evenement/wedstrijd of iets anders is..... De evenementencommissie overweegt de materialendag te verplaatsen qua datum. Dit in verband met de beschikbaarheid van de sponsors die hieraan een bijdrage willen leveren. Ook is er nog de overweging om de opruimdag alsnog in het programma op te nemen. De komende weken zal de haalbaarheid worden bekeken.
Het aantal aanmeldingen van nieuwe leden is spectaculair. En dat terwijl een groot aantal "oude" leden inmiddels de contributie betaald heeft. Daarom zullen aanmeldingen die vanaf vandaag binnen komen op een wachtlijst worden geplaatst. Alleen jeugdleden kunnen zonder wachtlijst lid worden.
Tot slot worden de eerste afspraken gemaakt over de ALV. De volgende bestuursvergadering worden alle stukken aangeleverd en de secretaris zal een datum in mei/juni prikken.Vangstberichten op de site


Na de oproep van afgelopen week heeft Ad #9 aangegeven graag de vangstberichten te willen gaan beheren. Wij zijn erg blij met dit aanbod. Voor de inzenders verandert er niets, je kunt gewoon de link bovenaan de vangstberichten aanklikken voor het goede mailadres. We hopen natuurlijk dat er in 2008 veel vangstberichten worden geschreven. Ad, bedankt en veel succes!!!Kort verslag van de bestuursvergadering 13 november 2007


De drie commissie hebben hun programma gepresenteerd voor 2008. Het is keurig op elkaar afgestemd en ziet er ambitieus uit. Het bestuur is zeer content met de inzet van de commissies en kijkt uit naar het nieuwe jaar. De lustrumviering vindt tegelijk plaats met de Nieuwjaarsreceptie op 12 januari. Het programma wordt nu verder uitgewerkt.
Een derde van de leden heeft inmiddels de contributie voor 2008 betaalt. Gezien het forse aantal aanmeldingen zal er binnenkort opnieuw een ledenstop worden ingesteld. De secretaris houdt dit in de gaten.
Verder geen bijzonderheden.