Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Bestuursmededelingen 2014

Op deze pagina vind je alle mededelingen van het bestuur uit 2014. Als bestuur proberen we via deze setting nieuws en mededelingen zo snel en volledig mogelijk op de site en bij de leden te krijgen. Verenigingsinterne zaken, zoals stukken voor vergaderingen, zullen echter altijd met de mail worden verzonden aan de leden. Wel zullen op deze pagina korte samenvattingen worden gegeven van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen. Wil je naar aanleiding daarvan meer informatie, dan kun je een mailtje sturen naar de secretaris.

Kort verslag bestuursvergadering 11 december 2014


We vergaderen voor het laatst in 2014, De contributiebetalingen komen op dit moment binnen, er zijn maar een paar opzeggingen binnengekomen,

Het programma van evenementen en wedstrijden is klaar en zal op de site worden geplaatst.

De Eurovissersdag welke volop in voorbereiding is. beloofd weer goed te worden met mooie prijzen.

Voor de wedstrijden wordt een jaar een proef gehouden om vissen kleiner dan 10 cm toch te belonen met 1 punt, het bestuur gaat hiermee akkoord.

Verder weinig bijzonder heden binnen de vereniging alleen lopende zaken.

Kort verslag bestuursvergadering 9 oktober 2014


Vandaag wederom een constructieve vergadering gehad, de voorbereidingen voor de Eurovissersdag op 4 januari in Rozenburg zijn volop aan de gang, de sponsorcommissie is al op strooptocht voor leuke prijzen voor zowel de prijzentafel als de tombola.

Daar er veel vis kleiner gevangen wordt dan 10 cm heeft de wedstrijdcommissie aan het bestuur gevraagd mee te gaan in de beslissing om deze voortaan voor 1 punt te laten tellen zoals ook bij o.a. SVN de regel is. Het bestuur kan zich hier in vinden en de wedstrijdcommissie kan de regel per 01-01-2015 invoeren.

De wedstrijdcommissie en evenmentencommissie komen bij elkaar om het programma helemaal sluitend te maken zodat dit weer op tijd in december life kan op de site.

Door de weinige aanmeldingen (1 stuks) voor het meedenken over de nieuwe eurovisserssite heeft het bestuur besloten dit zelf mee op te gaan pakken uiteraard samen met betrokkenheid van degene die zich wel aangemeld heeft.

Wedstrijd 10 wordt samen gevist met ter Heijde, een leuke afwisseling om en goed dat het kan om samen een probleem aan te pakken. Dit geeft meteen een bruggetje naar het volgende, onze voorzitter is bij een bijeenkomst geweest van SVN daar zaten meerdere bestuursleden van clubs, hier kwam naar voren dat de diverse verenigingen tegen dezelfde problemen lopen, geopperd is om hier eens samen naar te kijken. Binnen ons bestuur is hier ook naar gekeken en vinden wij dit een dermate goede zaak dat we besloten hebben om dit snel vanuit de Eurovissers op te pakken en bij de andere besturen te polsen hoe zij tegen een dergelijke bijeenkomst staan.

Kort verslag bestuursvergadering 14 Augustus 2014


Deze keer zoals gebruikelijk in de vakantieperiode een rustige vergadering.

De standaard agenda punten worden afgelopen waar weinig te melden is.

Evenementen en wedstrijden draaien en de voorbereidingen voor het programma van 2015 zijn in gang gezet.

Aan Jan van de Pub is een huuropzegging gedaan wat betekend dat de pub gesloten gaat worden. We zullen dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie, sugesties zijn welkom.

Kort verslag bestuursvergadering 12 juni 2014


Alweer bijna op de helft van het jaar binnen het bestuur hebben we deze keer naast de standaard bestuurszaken vooral gesproken over de ALV en hierin de opmerkingen/tips nogmaals de revue laten passeren.

Met een aantal kunnen we meteen aan de slag, andere moeten wachten tot komend jaar (2015) ivm planning en sommige hoe goed ook bedoeld, maar kunnen we als bestuur weinig mee.

Ook jammer is dat sommige toezeggingen alweer meteen teniet zijn gedaan.

M.b.t. de wedstrijden is de beslissing genomen dat de wedstrijdcommissie meer vrijheden moet krijgen op het gebied van verplaatsen van wedstrijden, zij nemen dan ook de beslissing hierin en zullen dit tijdig bekend maken indien dit mogelijk is, dus onvoorziene omstandigheden kunnen op de dag zelf nog voor wijziging zorgen. De commissie zal de werkwijze verder uitwerken en dan op de site publiceren.

Verder wordt het vernieuwen/moderniseren van de website in gang gezet hier wordt een groepje voor gevormd waar ook de inbreng van de leden gewenst is een oproep zal via diverse kanalen volgen.

Na het uitzoeken van het kasteveel ( er was nog een openstaande rekening) heeft de penningmeester decharge gekregen van de kascontrolecommissie.

Verder is er op de ALV van sportvisserij zuid west Nederland besloten de bijdrage voor de vispas te verhogen met € 1,50. Het bestuur heeft besloten deze verhoging te volgen wat betekend dat de contributie voor 2015 met eenzelfde bedrag verhoogt zal worden.

Kort verslag ALV 16 mei 2014


Op 16 mei is de ALV gehouden in danscentrum Double Feet te Rozenburg de opkomst was wederom zeer laag 7 leden namen de moeite om te komen naast het bestuur en 9 leden hebben zich afgemeld bij de secretaris. Van de ene kant is dit jammer van de andere kant mogen we denk ik dan concluderen dat het goed gaat.

Zoals al meerdere jaren komt ook deze vergadering naar boven dat de betrokkenheid van de leden bij de vereniging zeer laag is het blijft lastig om mensen te vinden voor de bestuursfuncties en commissies, dit baart sommige aanwezige leden zorgen, het bestuur is het hier mee eens.

De verslagen van de diverse commissies worden besproken en er worden wat ideeën en tips uitgewisseld dit leid tot enige discussie en het bestuur geeft aan deze mee te nemen in de bestuursvergadering.

De kascontrole commissie heeft een klein positief kasverschil ontdekt in de kas de penningmeester zoekt dit nog uit, als dit gebeurd is zal er alsnog decharge verleent worden.

Uiteindelijk bleek er nog een rekening open te staan bij SVN en heeft de kascommissie op 2 juni alsnog decharge verleent aan de penningmeester.

Het aantal leden blijft stabiel en het verloop is hetzelfde als andere jaren.

Armel Spee is binnen de ALV gekozen als nieuwe bestuurslid en zal vanaf nu officieel de functie van penningmeester vervullen.

Een paar aanwezigen geven aan wel wat extra’s te willen doen voor een aantal dagdelen, het bestuur dankt hen hiervoor.

Het hele verslag zal naar de aanwezige en afgemelde leden verstuurd worden andere geïnteresseerden leden kunnen het opvragen bij de secretaris.

Het bestuur dank de aanwezige voor de genomen moeite om te komen en hun positieve inbreng.

Kort verslag bestuursvergadering 13 Februari 2014


Binnen het bestuur is gekeken naar een nieuwe locatie om te vergaderen die wat centraler ligt voor de bestuursleden. Deze is gevonden in Breda en zal voortaan als vaste vergaderlocatie gaan dienen.

Het jaar zijn we goed gestart het ledenaantal blijft constant het verloop is zoals andere jaren.

Financieel staan we er goed voor, ook met de sponsoring gaat het goed, hoewel een tweede persoon erbij fijn zou zijn.

De Eurovissersdag in Rozenburg is prima verlopen en rustig aan zien we ook het aantal leden wat komt, wat oplopen.

Binnen het bestuur is nog even stilgestaan bij de prijzen. Door de oplopende prijzen en de economische crisis wordt het steeds moeilijker om alles rond te krijgen op een hoog niveau. Als bestuur gaan we er ons over buigen hoe we e.e.a. door slimmer inkopen weer naar een hoger peil kunnen trekken.

Verder was er een vraag gekomen over activiteiten op vrijdag, zaterdag en zondag omdat niet iedereen hierbij altijd bij kan zijn .

Dit blijft lastig m.n. bij de wedstrijden hiervoor is echter de mogelijkheid tot het inzetten van schrappers. Immers maar 8 van de 12 wedstrijden tellen mee voor de uitslag.

De ledenadministratie en secretariaat zijn nu helemaal op orde, blijft de zorg binnen het bestuur dat er geen vaste secretaris is. Theo geeft aan dit echt tijdelijk te doen en zeker geen jaren, Wie o wie voelt zich geroepen.

Als bestuur hebben we gesproken over de leden die we hebben voor enkel de vergunning, in het verleden is de vereniging ontstaan door en voor leden. Als bestuur hebben we dan ook de ambitie om eens te kijken hoe we deze leden ook eens kunnen ontmoeten bij bv een evenement of wedstrijd, bij deze dan ook de oproep mensen laat je eens zien en kom gezellig een keer meedoen.

Half April komt de ALV er weer aan ook dit maal in rozenburg.